Lựa chọn nào để đầu tư cho nước Úc?

Đầu tư định cư Úc có những lựa chọn nào? Với chính sách an sinh xã hội vượt trội, Úc thu hút những nhà đầu tư có năng lực kinh doanh và tài chính qua chương trình đầu tư định cư Úc. Các chương trình đầu tư định cư Úc hiện nay chủ yếu hướng vào hai đối tượng: chủ doanh nghiệp và doanh nhân có năng lực tài chính lớn. Xem rõ thông tin về chương trình đầu tư định cư Úc tại: http://bit.ly/2qeHBqu

Add Comment
  • Your Answer

    Khi câu hỏi được gửi, đồng nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng web.